תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

טיפול בתביעה

ביטוח דירה

הנחיות להגשת תביעה על פי פוליסה לביטוח דירה

 

נזקי מים

מקרה של נזק לצד שלישי בדירה

 

מבוטח יקר, בכל מקרה בו נגרם נזק לתכולה או למבנה דירתך, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 

במקרה בו הנזק נגרם באשמת צד שלישי

במקרה של שריפה/נזק  שנגרמו באשמת צד שלישי ו/או עקב רשלנותם, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

א. לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק ולבקש מחברתנו אישור אי הגשה. במקרה בו תבחר באפשרות זו, לא תרשם לחובתך תביעה בפוליסה ולא תחוייב בתשלום השתתפות עצמית כנדרש עפ"י תנאי הפוליסה.

ב. באפשרותך לתבוע את הנזקים שנגרמו לך ולקבל מאיתנו פיצוי  על ידי הפעלת הפוליסה בחברתנו.  במקרה ותבחר באפשרות זו, יהיה עליך לשאת בתשלום השתתפות עצמית ו/או כינון  בהתאם לתנאי הפוליסה

 

הפעלת פוליסת הביטוח בחברתנו

 במקרה בו אירע נזק לדירתך, המכוסה על פי תנאי הפוליסה, אנו נפעל למתן שירות מהיר, יעיל וענייני. לצורך הטיפול בתביעתך נבקשך לפעול ולהעביר לחברתנו את המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן:

 • דיווח  מיידי על האירוע. אנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח  שלך לקבלת ייעוץ והסבר להליך התביעה. להלן קישור לטופס הודעה על אירוע בביטוח דירה.
 • יש לפתוח תביעה בחברתנו באמצעות מוקד התביעות בטלפון 03-7181444 או בפקס שמספרו 03-7791038 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו Dirot@shlomo-bit.co.il. בעת פתיחת התביעה חובה לציין את תאריך האירוע, מס' הפוליסה, שם המבוטח, תיאור האירוע, פרטי התקשרות עדכניים (כתובת וטלפון) במידה וישנה מעורבות של צד שלישי יש לציין את פרטיו.
 • עם קבלת ההודעה בחברתנו אנו נמנה שמאי חיצוני לצורך הערכת גובה הנזק. השמאי יערוך שומה מתאימה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. חוות הדעת תועבר לחברתנו והעתק ממנה יישלח אליך. תשלום שכר הטרחה של השמאי ישולם על ידי חברתנו.
 • עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן, ובדיקת חבותנו והכיסוי הביטוחי, אנו נפעל לתשלום תביעתך עד 30 יום ממועד קבלת המסמך האחרון.
 • עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממעוד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

 

להלן רשימת המסמכים הנחוצים לבירור התביעה ביעילות ומהירות

 • טופס הודעה מפורט ומלא.
 • אישור משטרה-  במקרה של פריצה /אבדן/ שוד / נזק בזדון או הצתה.
 • אסמכתאות רכישה/ קבלות/ צילומים ביחס לקיום הרכוש הנתבע לפני קרות הנזק.
 • דו"ח סוקר- אם בוצע בשלב תחילת הביטוח  - אם לא הועבר מראש לחברתנו.
 • הצעת תיקון במקרה שנגרם נזק לרכוש.
 • במקרה של שריפה – אישור מכבי אש.
 • צילומי הנזק.
 • אישור אי הגשה במידה ויש למבנה הניזוק גם פוליסת מבנה וגם פוליסת משכנתא.
 • ככל שקיים שיעבוד בפוליסה  יש לפעול לקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד.
 • טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית.

 

את הדיווח בדבר מקרה הביטוח על נספחיו ניתן למסור באחת מן הדרכים הבאות:

 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה
 • דיווח למחלקת תביעות של החברה בכתובת: רחוב היצירה 22, פתח תקווה מיקוד 49512.

 

נזקי מים

עד ה 2.9.17  :  הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מ: הימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של הבית המשותף, לרבות התבקעות או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת למעט:

1. עלות המים, התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.

2. כאשר הדירה אינה תפוסה.

קיימים שני מסלולים – חברת שירות ושרברב פרטי:

א. חברת שירות  - פניה לחברת פמי או ש.כ.ל

 • התיקון יבוצע על ידי החברה ששמה מפורט בדף הרשימה.  לא יינתן כיסוי ביטוחי לתיקון אשר נעשה ע״י בעל מקצוע אשר מונה על ידך ישירות.
 • לכן במקרה בדירתך נגרם נזק מים נבקשך לפנות באופן ישיר לאחד מהמוקדים המצויינים בדף הרשימה בפוליסה ולדווח להם על האירוע. עם קבלת הדיווח יישלח על ידם שרברב למקום האירוע והמשך הטיפול בתביעתך יבוצע על ידם.
 • לנוחיותך, מספרי הטלפון של מוקדי השירות:
  חברת פמי – 03-5688182
  חברת ש.כ.ל  מבית שגריר מערכות בע"מ – 8888*

ב.  שרברב פרטי:

 • בכל מקרה בו נרכש כיסוי של תיקון נזקי מים באמצעות שרברב פרטי, נבקשך לפנות למוקד הטלפוני של  חברתנו. מספר הטלפון של המוקד:  03-7181444   עם קבלת הדיווח, תיפתח תביעה חדשה בחברתנו ויישלח שמאי למקום האירוע.

לצורך ייעול הטיפול בתביעתך נבקשך לציין בעת פתיחת התביעה את מלוא הנתונים הרלבנטיים:

 • תאריך האירוע, שם המבוטח, מספר הפוליסה, תיאור האירוע ופרטי צד ג׳ (ככל שקיים).

 

החל מה- 3.9.17  : כאשר מדובר בתקלת אינסטלציה אשר נגרמה לרכושך, יש לבדוק בדף הרשימה המצורף לפוליסת הביטוח שלך את הנושאים הבאים:

1.         סוגי הכיסוי אשר נרכש על ידך במועד עשיית הביטוח:
האם מדובר בכיסוי לפי פרק  מבנה או לפי פרק תכולה או שנקנה כיסוי לשני הפרקים. נזקי האינסטלציה יהיו מכוסים רק לגבי אותם פרקים שלגביהם נקנה כיסוי ביטוחי.

2.         מתי התחיל הכיסוי הביטוחי – לפני או אחרי ה- 3 לספטמבר 2017.

   א.       אם נרכש הכיסוי הביטוחי לנזקי  האינסטלציה לפני ה- 03.09.17  -  יבוצע התיקון אך ורק באמצעות חברת השרברבות ששמה מפורט בדף הרשימה של הפוליסה. לא יינתן כיסוי ביטוחי לתיקון אשר נעשה ע"י בעל מקצוע  אחר.

  ב.       אם הכיסוי נקנה לאחר ה- 3.9.17 –יש לבדוק האם נרכש כיסוי מסוג "שרברב הסדר" או "כל שרברב" כמפורט להלן.

 • באפשרותך לבחור שתיקון נזקי המים בדירה יבוצע רק על ידי שרברב מתוך רשימת השרברבים שמפורסמת באינטרנט באתר החברה. במקרה כזה תיקון הנזק על ידי שרברב שאינו בהסדר ומפורסם באתר החברה, לא יכוסה.
 • לצורך פתיחת התביעה ודיווח על הנזק יש לפנות למוקד תביעות נזקי מים שמספרו – 0732039584.
 • אתה תוכל לבחור את השרברב המועדף על ידך מתוך רשימת השרברבים אשר תימסר לך על ידי המוקד ומפורסמת באתר החברה. המוקד יתאם אתך את הזמנת השרברב בהתאם לבחירתך וכן ימסור לך את גובה השתתפות העצמית  המפורטת  בדף הרשימה המהווה חלק מהפוליסה.  
 • באם תיקון הנזק יחייב הפעלת בעלי מקצוע נוספים, מלבד השרברב – המוקד יתאם אתך את מועדי התיקון באמצעות בעלי המקצוע.
 • בסיום השירות על ידי השרברב שבהסדר ישלח אליך מסמך מסכם לגבי עבודת השרברב.
 • בסיום מתן השירות על ידי השרברב תערוך חברת הביטוח, או סוקר מטעמה, סקר לגבי שביעות רצונך מהשירות שקיבלת.
 • פוליסות שמועד תחילתן הוא 1.12.18 - לבחירת שרברב שבהסדר יש לפנות למוקד נזקי מים בשלמה במספר 3739*-->מבוטחים (שלוחה 2)-->תביעות (שלוחה 1)-->נזקי מים (שלוחה 4).

כל שרברב  - לצורך פתיחת התביעה ודיווח על נזק המים, יש לפנות למוקד תביעות של החברה בטלפון : 03-7181444, ולתאם משלוח שמאי שיעריך את עלות הנזק. את קבלות התיקון יש להמציא לשמאי לצורך הוצאת דו"ח שמאי.

בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל עליך לציין בעת פתיחת התביעה : כתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות הדואר, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, מספר טלפון קווי ונייד ומספר פקס.

בכל שאלה לגבי הטיפול בנזק המים לגבי פוליסות שהתחילו החל מה- 3.9.17 ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו 03-7181444.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, את רשימת השרברבים שבהסדר וכן את הציון שקיבלו בהתבסס על סקרי שביעות הרצון בין מבוטחינו.

מילון מונחים:

החברה – שלמה ביטוח בע"מ

אמצעים אלקטרוניים – מסרון (sms) , ישומון,דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט ייעודי או אתר האינטרנט של חברת הביטוח.

שרברב- נותן שירות המבצע תיקון תקלת אינסטלציה בשל הסיכונים הבסיסיים המכוסים בפוליסה לביטוח דירה או במסגרת ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים.

שרברב שבהסדר – שרברב או חברת שרברבים שהתקשרו עם חברת הביטוח.

תביעה- דרישה מהחברה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או הוראת הדין הרלוונטית למימוש זכויות כאמור.

תקלת אינסטלציה – הימלטות או דליפה של מים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף ,לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת בהתאם לכיסוי הנרכש.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור, כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית  לנזק מכל סוג שהוא שייגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל טל"ח.

 

לרשימת השרברבים - לחץ כאן

 

 

במקרה של נזק לצד שלישי על ידי המבוטח בפוליסת דירה

במקרה בו נגרם לך נזק על ידי מבוטחנו , הקשורה לדירתו,  עליך לפנות למבוטחנו על מנת שידווח לנו על האירוע ויעביר את פרטי דרישתך ישירות לחברתנו.

ככל שברשותך פרטי מבוטחנו (פרטים אישיים ומספר הפוליסה) באפשרותך לפנות ישירות לחברתנו ולדווח בדבר האירוע בטלפון 7181444- 03 או בפקס שמספרו 03-7791038 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו Dirot@shlomo-bit.co.il.

על הדיווח לכלול את הפרטים הבאים:

 • תאריך האירוע, מיקום מדויק בו אירע המקרה, תיאור אופן התרחשות האירוע, ציון שמות עדים לאירוע, האחריות המיוחסת למבוטחנו לאירוע,  והנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע
 • טופס הודעה
 • אסמכתאות בעניין הנזק שנגרם ונסיבות האירוע.
 • ככל שנגרם נזק גוף נבקשך להעביר : טופס ויתור סודיות רפואית, תצלום תיעוד רפואי, תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים.

אנו נפעל לבירור תביעתך בענייניות ומקצועיות וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת המסמכים בחברתנו ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי של מבוטחנו לאירוע הנטען. ובכפוף לכך שהמבוטח לא יתנגד לטיפול בתביעתך מכח סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח.