האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

ביטוח דירה

הנחיות להגשת תביעה על פי פוליסה לביטוח דירה

 

נזקי מים

מקרה של נזק לצד שלישי בדירה

 

 

מבוטח יקר, בכל מקרה בו נגרם נזק לתכולה או למבנה דירתך, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 

במקרה של נזק  שנגרם באשמת צד שלישי

 

במקרה של נזק  שנגרם באשמת צד שלישי ו/או עקב רשלנותו, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

א. לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק ולבקש מחברתנו אישור אי הגשה. במקרה בו תבחר באפשרות זו, לא תרשם לחובתך תביעה בפוליסה ולא תחוייב בתשלום השתתפות עצמית כנדרש עפ"י תנאי הפוליסה.

ב. באפשרותך לתבוע את הנזקים שנגרמו לך ולקבל מאיתנו פיצוי  על ידי הפעלת הפוליסה בחברתנו. במקרה ותבחר באפשרות זו, יהיה עליך לשאת בתשלום השתתפות עצמית ו/או כינון  בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

הפעלת פוליסת הביטוח בחברתנו

 במקרה בו אירע נזק לדירתך, המכוסה על פי תנאי הפוליסה, אנו נפעל למתן שירות מהיר, יעיל וענייני. לצורך הטיפול בתביעתך נבקשך לפעול ולהעביר לחברתנו את המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן:

 • טופס הודעה מפורט ומלא.

 • אישור משטרה-  במקרה של פריצה /אבדן/ שוד / נזק בזדון או הצתה.

 • אסמכתאות רכישה/ קבלות/ צילומים ביחס לקיום הרכוש הנתבע לפני קרות הנזק.

 • דו"ח סוקר- אם בוצע בשלב תחילת הביטוח  - וככל שלא הועבר מראש לחברתנו.

 • הצעת תיקון במקרה שנגרם נזק לרכוש.

 • במקרה של שריפה – אישור מכבי אש.

 • צילומי הנזק.

 • אישור אי הגשה במידה ויש למבנה הניזוק גם פוליסת מבנה וגם פוליסת משכנתא.

 • ככל שקיים שיעבוד בפוליסה  יש לפעול לקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד.

 • טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום על ידך וצילום שיק לצורך העברת תגמולי ביטוח ישירות לחשבונך במידה ויגיע לך פיצוי כספי.

 

את הדיווח בדבר מקרה הביטוח על נספחיו ניתן למסור באחת מן הדרכים הבאות :

 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.

 • דיווח  למוקד התביעות של החברה באמצעות דוא"ל שכתובתו Dirot@shlomo-bit.co.il או בכתובת :רחוב היצירה 22, פתח תקוה מיקוד 4951245. יש לדווח באופן מיידי על הארוע. אנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח שלך לקבלת ייעוץ והסבר להליך התביעה. להלן קישור לטופס הודעה על אירוע בביטוח דירה.

 • בעת פתיחת התביעה חובה לציין את הארוע, מס' הפוליסה, שם המבוטח, תיאור האירוע, פרטי התקשרות עדכניים(כתובת מייל וטלפון אם אין מייל-כתובת מגורים של התובע)במידה וישנה מעורבות של צד שלישי יש לציין את פרטיו.

 • עם קבלת ההודעה בחברתנו ובהתאם לשיקול דעת מחלקת תביעות,יוחלט עם למנות  שמאי חיצוני לצורך הערכת גובה הנזק. השמאי יערוך שומה מתאימה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. חוות הדעת תועבר לחברתנו והעתק ממנה יישלח אליך. תשלום שכר הטרחה של השמאי ישולם על ידי חברתנו.

 • לידיעתך, הינך רשאי למנות שמאי פרטי מטעמך. הוצאות שכר הטרחה שלו ישולמו בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן, ובדיקת חבותנו והכיסוי הביטוחי, אנו נפעל לתשלום תביעתך עד 30 יום ממועד קבלת המסמך האחרון.

 • עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממעוד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

 

אם ברצונך לחלוק על אופן הטיפול בתביעה  או גובה על התשלום – הינך רשאי לפנות לחברה  באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו Dirot@shlomo-bit.co.il או בכתובת: רחוב היצירה 22, פתח תקווה מיקוד 4951245, או למחלקת תלונות הציבור בחברה למייל pz@shlomo-bit.co.il  או לממונה על תלונות הציבור במשרד המפקח על הביטוח או להגיש תביעה משפטית לבית המשפט.

 

נזקי מים

נזקי צנרת בדירה 

הרינו  מתכבדים להביא לידיעתך הוראות רלוונטיות בנוגע לזכויותיך וחובותיך וכן לאפשרויות העומדות בפניך בעת נזק מים למבנה או תכולת דירתך הנגרם על ידי מתקני האינסטלציה של הדירה המבוטחת.

בקרות אירוע מסוג נזק צנרת, יהיה עליך לעיין בפוליסת הביטוח שלך, על מנת לברר מהו סוג הכיסוי אותו רכשת. האם מדובר בכיסוי לפי פרק מבנה או לפי פרק תכולה או שנקנה כיסוי לשני הפרקים. נזקי האינסטלציה יהיו מכוסים רק לגבי אותם פרקים שלגביהם נקנה כיסוי ביטוח.

בחברתנו קיימים מספר כיסויים אפשריים עבור נזקי מים , כמפורט להלן:

1. שרברב הסדר:

בהתאם להוראות המעודכנות של המפקח על הביטוח, הפוליסה מקנה לך כיסוי לנזקי הצנרת באמצעות שרברב מתוך רשימת השרברבים המפורסמת באתר החברה. לצורך פתיחת התביעה ובחירת השרברב על ידך מתוך רשימת השרברבים- יש לפנות למוקד תביעות נזקי מים בטלפון: 3739* ולציין את הכתובת המדויקת של הנכס בו אירע הנזק. אנחנו נשלם ישירות לשרברב את עלות התיקון.

המוקד  ידאג שיתאמו  אתך את הזמנת השרברב בהתאם לבחירתך וכן יפרט את גובה ההשתתפות העצמית המפורטת בדף הרשימה המהווה חלק מהפוליסה.

באם תיקון הנזק יחייב הפעלת בעלי מקצוע נוספים, מלבד השרברב- המוקד יתאם אתך את מועדי התיקון באמצעות בעלי המקצוע.

בסיום השירות על ידי השרברב שבהסדר יישלח אליך מסמך המסכם את עבודת השרברב.

במקביל, בסיום מתן השרות ע"י השרברב תערוך חברת הביטוח, או סוקר מטעמה, סקר לגבי שביעות רצונך מהשירות שקיבלת.

2. כל שרברב (שרברב פרטי):

הכיסוי קיים רק באם רכשת כיסוי מורחב המקנה למבוטח זכות לפנות לכל שרברב בשוק, לפי בחירתו. לצורך פתיחת תביעה ודיווח על נזקי צנרת, יש לפנות למוקד התביעות של החברה בטלפון : 3739* ולתאם משלוח שמאי מטעם החברה שיעריך את עלות הנזק.  על המבוטח לשלם לשרברב שבחר את עלות התיקון, בכפוף לתקרת הנזק שאושר על ידי השמאי. את קבלות התיקון יש להמציא לשמאי לצורך הוצאת דו"ח שמאי.

האמור  לעיל חל גם על נזקים שנגרמו לשכן עקב נזק מים בדירתך.

יש לציין כי הפוליסה מקנה כיסוי חד פעמי לנזק שנגרם לדירתך עקב נזק מים שמקורו בדירת השכן האמור לעיל חל גם על נזק מסוג זה.

בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל עליך לציין בעת פתיחת התביעה :

כתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות  כתובת דוא"ל עדכנית או כתובת דואר, מספר טלפון קווי ונייד ומספר הפקס במידה ויש.

 

להלן רשימת המסמכים שיש להעביר במקרה של כיסוי של שרברב פרטי:

 • טופס תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו , לרבות דרישה בכתב .
 • הצעות מחיר/חשבוניות /אסמכתאות בדבר תיקון הנזק.
 • דוח סקר אחרון אליו כפופה הפוליסה, במידה וקיים.
 • טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום וצילום שיק לצורך העברת תגמולי ביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי.

את המסמכים יש לשלוח לשמאי המטפל בנזק  וגם למייל שכתובתו :dirot@shlomo-bit.co.il  ו/או לסוכן הביטוח שלך.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא , בין היתר, את רשימת השרברבים שבהסדר וכן את הציון שקיבלו בהתבסס על סקרי שביעות הרצון בין מבוטחינו.

 

   גרימת נזק לצד שלישי על ידי המבוטח


במקרה בו נגרם  נזק לצ"ג, הקשור לשימוש רשלני של המבוטח בדירה המבוטחת, יש לדווח לנו על האירוע ולהעביר את פרטי דרישת צ"ג ישירות לחברתנו.

צ"ג יכול גם לפנות ישירות אלינו ולציין את  פרטי מבוטחנו (פרטים אישיים ומספר הפוליסה) ולדווח  על האירוע בטלפון 3739* או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו Dirot@shlomo-bit.co.il.

על הדיווח לכלול את הפרטים הבאים:

 • תאריך האירוע, מיקום מדויק בו אירע המקרה, תיאור אופן התרחשות האירוע, ציון שמות עדים לאירוע, האחריות המיוחסת למבוטחנו לאירוע, והנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע.
 • טופס הודעה חתום ומוגש על ידי המבוטח.
 • אסמכתאות בעניין הנזק שנגרם ונסיבות האירוע.
 • ככל שנגרם נזק גוף נבקשך להעביר : טופס ויתור סודיות רפואית, תצלום תיעוד רפואי, תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים.

לפני הטיפול בתביעת צ"ג על המבוטח לציין את הסכמתו לטיפולנו בתביעת צ"ג.

אנו נפעל לבירור התביעה בענייניות ומקצועיות וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת המסמכים בחברתנו ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי של מבוטחנו לאירוע הנטען,  ובתנאי שהמבוטח לא יתנגד לטיפול בתביעת צ"ג מכח סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח.

מילון מונחים

שרברב – נותן שירות המבצע תיקון תקלת אינסטלציה בשל הסיכונים הבסיסיים המכוסים בפוליסה לביטוח דירה או במסגרת ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים.

שרברב שבהסדר – שרברב או חברת שרברבים שהתקשרו עם חברת הביטוח ושמותיהם מפורסמים באתר החברה.

תביעה – דרישה מהחברה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח ואו הוראת הדין הרלוונטית למימוש זכויות כאמור.

תקלות אינסטלציה – הימלטות או דליפה של מים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף ,לרבות התבקעות, סתימה או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת בהתאם לכיסוי הנרכש.

 

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור, כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהו שייגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל.

 

לרשימת השרברבים - לחץ כאן