תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות

תנאי שימוש

מדיניות האבטחה של מאגרי מידע והגנת הפרטיות של החברה

 

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") מאשרת לציבור שימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") לשם קבלת מידע המסופק על ידה בקשר לביטוחים שונים. השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלה של כל משתמש בול תנאי הסכם זה במלואם המפורטים להלן (להלן: "ההסכם") ולמילוי הוראותיו במלואן. כמו כן, המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם-המבקרים והמשתמשים באתר זה - להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע והגנת הפרטיות של החברה, מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין החברה לביניכם:

 

התכנים המוצגים באתר

 

 1. המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור.
  וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
   
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם היא אינה יכולה, מבטיחה או מתחייבת לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העידכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.
   
 3. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
   
 4. אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, ואין לראות בתכנים המופיעים באתר משום ייעוץ מקצועי מחייב הבא להחליף כל ייעוץ אחר.
   
 5. המוצרים והשירותים המוצגים על ידי החברה באתר, לרבות נוסח הפוליסות ותכניות הביטוח המופיעות באתר אינם מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי החברה והינם לצרכי המחשה בלבד. נוסחו המחייב של כל מוצר או שירות המוצע על ידי החברה לרבות תנאי הפוליסות ו/או תכניות הביטוח ו/או חריגיהן, הינו זה המצוי במשרדי החברה. אם תהיה קיימת סתירה בין המידע שהתקבל בעת שימוש באתר לבין מידע המצוי במשרדי החברה, המידע המחייב יהיה זה המצוי במשרדי החברה.

 

 

הגנת הפרטיות ואבטחה של המידע

 

 1. החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י החברה: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.
  המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. בנוסף אוספת החברה מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לחברה באופן רצוני, במהלך פניה יזומה לחברה על ידי המבקר.
  החברה נעזרת במידע האישי על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות החברה או המבקרים באתר, ואין החברה עושה במידע שימוש כלשהו מעבר לאמור. כמו כן, החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המידע בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 ולתקנות מכוחו ולא להעביר את המידע האישי. לצד ג' כלשהו ללא הסכמת המבקר.
   
 2. החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט, וכן מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר ומעדכנת אמצעי הגנה אלו בהתאם לנדרש. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר.
  כל עוד החברה משתמשת באמצעי הגנה סבירים, היא לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מפריצה או חדירה לאתר ולכל נזק שיגרם מהעברת מידע אודות משתמש או צד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה או מחדירה בלתי מורשית של אחרים.


קניין רוחני וקישורים לצדדים שלישיים

 

 1. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו download)או "שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.
   
 2. למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה.
  בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
   
 3. כמו כן, אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של החברה לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. החברה אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. החברה אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.

 

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

 

 1. החברה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
   
 2. כן, רשאית החברה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
   
 3. בזאת מובהר כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תנתן באמצעות האתר או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

 

הגבלת אחריות

 

 1. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
   
 2. המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש

 

כללי

 

 1. כל המידע והתוכן המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את המשתמש בגישה לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הסברים.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר שלא למטרה שלשמה הוקם או למטרה לא חוקית או אסורה על פי ההסכם. החברה לא תהא אחראית בשל פעילות כלשהי המבוצעת על ידי המשתמש או על ידי משתמש שאינו חוקי באתר.
 4. ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט לדון בכל סכסוך או תובענה כתוצאה מההסכם, נתונה לבית המשפט על פי דין. כמו כן, הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 יחול על ההסכם.
 5. הפר המשתמש את התחייבויותיו על פי הסכם זה, רשאית החברה לבטל את הגישה שלו לאתר באופן מידי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין.