דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

תובע צד ג'

הנחיות לתובע  צד ג' 

תיקון במוסך הסדר

תיקון במוסך שאינו הסדר

נזק עקיף

 

תובע יקר, בכל מקרה בו נגרם נזק לרכבך, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות :

1. תיקון במוסך הסדר

באפשרותך לתקן את רכבך במוסך הסדר של חברתנו, בכפוף לקבלת אישור  מאת חברתנו.

לקבלת אישור נא לפנות לטלפון 03-7181444 או במייל mokedg@shlomo-bit.co.il.

מוסכי ההסדר הינם מוסכים שנבחרו על ידנו בקפידה, מתוך מטרה לתת ללקוחות החברה טיפול מקצועי ומהיר.

בדרך זו התשלום עבור תיקון רכבך יבוצע ישירות על ידי חברתנו למוסך, ללא צורך במימון ביניים של הנזק על ידך .

עליך לבחור שמאי, להלן רשימה של שמאי חוץ של חברתנו. 

בנוסף - יסופק לך רכב חליפי החל ממועד הכנסת הרכב למוסך.

במקרה בו בחרת באפשרות זו, עליך לצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה להסדר צד ג'.

2. צילום רישיון הרכב.

3. טופס הודעה לקרות האירוע.

4. אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח שלך.

5. במידה ונגרמה ירידת ערך לרכבך או רכבך הוכרז כאובדן גמור או אובדן להלכה, נבקשך להעביר את עבר התביעות של הרכב ב 3 השנים האחרונות ולצרף דו"ח שמאי, בגין התאונות ככל שהיו בעבר.

 

2. תיקון במוסך שאינו הסדר- עפ"י בחירתך

אם החלטת לתקן את רכבך במוסך שאינו בהסדר של חברתנו – והנזק  לרכבך  נגרם באשמתו של מבוטח חברתנו, תוכל לתקן את רכבך במוסך לפי בחירתך ולתבוע מאתנו את החזר נזקיך.

על מנת שנוכל לטפל בדרישתך -  נבקשך להעביר לחברתנו מכתב דרישה מפורט ואת המסמכים כמפורט להלן:

 1. טופס הודעה על התאונה בו יצוינו הפרטים הבאים: תאריך אירוע, תיאור אירוע כולל תרשים, מספרי הרכבים המעורבים, פרטי הנהגים ברכבים כולל פרטי התקשרות וכתובות מעודכנים.
 2. חוות דעת של שמאי מוסמך בצרוף תצלומי נזק מקוריים.
 3. חשבוניות תיקון וקבלות מקוריות.
 4. בכל מקרה בו הנך זכאי להחזר מע"מ, באופן מלא או חלקי, עליך להמציא אישור מתאים משלטונות המע"מ / רואה חשבון.
 5. אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח שלך.
 6. צילום רישיון רכב.
 7. צילום אישור משטרה, ככל שקיים.
 8. בכל מקרה בו הנך תובע ירידת ערך או את ערכו של הרכב (במקרה של אובדן גמור או אובדן להלכה) נבקשך להמציא לחברתנו את עבר התביעות של הרכב ל־ 3 השנים האחרונות מהמבטח הרלוונטי באותן שנים, וככל שאירעו תאונות נוספות בעבר, נבקשך לצרף את דו"ח השמאי הרלבנטי לכל תאונה.
 9. טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית.

עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים אנו נבחן את דרישתך וחבותנו ונפעל ככל הדרוש לתשלום תביעתך ככל שתימצא זכאי לכך, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת מלוא המסמכים,  בכפוף לכך  שמבוטחנו לא התנגד לתשלום תביעתך (זאת עפ"י סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח. 1981 התשמ"א ) וככל שקיים למבוטחנו כיסוי ביטוחי לפי תנאי הפוליסה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לברור חבותנו באם יתברר כי יש בהם צורך.

 

מסמכי דרישה בגין נזק עקיף  (דרישת הפסדים)

 1. פירוט הדרישה
 2. העתק מרישיון הרכב
 3. אישור הפסדים מהחברה המבטחת
 4. העתק מטופס הודעה שנמסר לחברה המבטחת
 5. דו"ח שמאי

 

את הדיווח בדבר תאונת הדרכים על נספחיו ניתן למסור באחת מן הדרכים הבאות:

 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה
 • דיווח למחלקת תביעות של החברה בכתובת: רחוב היצירה 22, פתח תקווה מיקוד 49512.
 • באמצעות פקס שמספרו : 03-5653445 
 • באמצעות דואר אלקטרוני : Mokedg@shlomo-bit.co.il