דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

הנחיות ופירוט הליך בירור ויישוב התביעה

הנחיות לטיפול בתביעה ודרכי התקשרות 

 

תובע יקר,

שלמה חברה לביטוח (להלן: "חברת הביטוח ") מתכבדת להציג בפניך פירוט הליך בירור ויישוב התביעה אשר חל באחד מענפי הביטוח הבאים: ביטוח תאונות אישיות; ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (ביטוח חובה) ; ביטוח רכב מנועי – רכוש (מקיף וצד שלישי) וביטוח דירות.

עם קרות מקרה ביטוח, עליך להודיע לחברת הביטוח, באמצעות סוכן הביטוח או באופן ישיר, ע"י משלוח טופס הודעה באמצעות :

 

1. דואר אלקטרוני בהתאם למחלקה המתאימה:

מבוטח רכב רכוש               פקס: 03-5653400     דואר אלקטרוני : mokedtv@shlomo-bit.co.il

צדי ג'                               פקס: 03-5653445     דואר אלקטרוני : mokedg@shlomo-bit.co.il  

חובה                                פקס: 03-6032693     דואר אלקטרוני : tviot.hova@shlomo-bit.co.il  

תאונות אישיות                  פקס: 03-6032693     דואר אלקטרוני: tviot_ti@shlomo-bit.co.il

דירות                                פקס: 03-7791038     דואר אלקטרוני: dirot@shlomo-bit.co.il

עסקים                              פקס: 03-7791038     דואר אלקטרוני: dirot@shlomo-bit.co.il

 

2.  דואר ישראל

לכבוד:       שלמה חברה לביטוח בע"מ מחלקת תביעות היצירה 22 קרית אריה פתח תקווה 49512.

 

בסמוך למועד קבלת התביעה, תישלח לתובע מערכת הכללים בצירוף משלוח מכתב דרישת מסמכים אשר מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה, וכן יפורטו המסמכים אשר התקבלו ומועד קבלתם.

לידיעתך, כל עיכוב במסירת המסמכים הנדרשים לחברת הביטוח עלול לגרום לעיכוב בבירור התביעה.

חברת הביטוח תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיש ברשותה, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים הדרושים. בהתאם לנסיבות העניין תשלח לתובע הודעת תשלום/ הודעת תשלום חלקי/ הודעת פשרה/ הודעת דחיה. ההודעה תנומק בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור".

ככל שהנך עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ, יקוזז מסכום התשלום רכיב המע"מ.

ככל שקיים לתובע חוב לחברת הביטוח, היא רשאית לקזז מתגמולי הביטוח להם זכאי התובע חוב זה.

בהתאם לדין וכפוף להוראותיו - תקופות התיישנות לצורך הגשת תביעה הינה למבוטח החברה 3 שנים ממועד האירוע ולתובע צד שלישי הינה 7 שנים מהמועד האמור. עצם הגשת הדרישה אינה עוצרת את מרוץ התקופה, רק הגשת תביעה לבית משפט עושה כן.

באפשרותך להשיג על החלטת חברת הביטוח בכל אחת מהדרכים הבאות:

1.  פניה אל הממונה לפניות הציבור בחברתנו -

בדואר אלקטרוני  pz@shlomo-bit.co.il  או בפקס שמספרו 03-5653470 או במשרדה הראשי של החברה לידי מחלקת פניות הציבור מרח' היצירה 22 קרית אריה, פתח תקווה 49512 .

2. ערכאה שיפוטית

3. פניה אל המפקח על הביטוח היחידה לפניות הציבור מרח' קפלן 1 ת.ד 59131 ירושלים – טלפון 3002* פקס- 02-5695352 .

 

 

למעבר למדריך להגשת תביעה - לחץ כאן

למעבר לאזור טפסי תביעות - לחץ כאן