האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

נזקי רכב רכוש

הנחיות לתביעת מבוטח בנזקי רכב רכוש

 

מוסך הסדר

מוסך שאינו בהסדר

אובדן להלכה/אובדן גמור

גניבת רכב

 

מבוטח יקר, בכל מקרה בו נגרם נזק לרכבך, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 1. במקרה בו מעורב רכב נוסף (צד שלישי) ואינך אחראי לקרות התאונה, באפשרותך לתבוע את הנזקים לרכבך ישירות מהצד השלישי. בדרך זו לא תיחשב לך תביעה בפוליסה ותוכל ליהנות מהנחת היעדר תביעות  בעת  חידוש הפוליסה בחברתנו. במידה ובפוליסה שלך קיים כיסוי לכתב שירות "פרקליט", הנך זכאי , לשירות ללא תמורה, לצורך תביעת הנזקים מצ"ג,  בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה. לצורך קבלת השירות  הנך מוזמן  ליצור קשר עם עו"ד אמיר כץ בטלפון 09-7667533
 2. באפשרותך להפעיל את פוליסת הביטוח בחברתנו ולקבל שיפוי עבור הנזק,  בניכוי  השתתפות עצמית וכינון עפ"י תנאי הפוליסה.
  ככל שתבחר באפשרות  זו להלן האפשרויות העומדות לרשותך:

 א.   תיקון  הרכב באחד ממוסכי ההסדר של חברתנו,  הפרוסים בפריסה ארצית, ואשר נבחרו על ידי חברתנו בקפידה. בעת תיקון רכבך במוסך הסדר התשלום בגין התיקון יועבר על ידינו ישירות למוסך , על פי קביעת השמאי, ללא צורך במימון התיקון על ידך  התיקון במוסכי ההסדר מקנה לך זכות  להשתתפות עצמית מופחתת להנחה בחישוב המאלוס [הנחה שניתנת על ידי חברת הביטוח למבוטח בחידוש הביטוח אם לא תבע את המבטח בשנת הביטוח (בונוס). במקרה שהוגשו תביעות עליו לשלם תשלום נוסף (מלוס)] וקבלת רכב חלופי מיידי.

מימוש הזכויות כפוף לכך שהכנסת רכבך למוסך ההסדר תבוצע בתיאום מראש עם חברתנו ולאחר שיישלח מטעם חברתנו אל המוסך אישור לתיקון בתנאי הסדר.

ב. תיקון הרכב במוסך שאינו בהסדר -  במקרה זה התשלום למוסך ימומן ויבוצע על ידך, ואנו נשיב לך את התשלום בכפוף לקבלת דו"ח שמאי ובדיקתו בחברתנו, ובניכוי השתתפות עצמית מלאה עפ"י תנאי הפוליסה וכינון.     

 

בכל תביעת רכב על פי הפוליסה עליך להעביר לחברתנו את המסמכים הבאים: 

 1. טופס הודעה על מקרה ביטוח.
 2. צילום רישיון נהיגה של הנהג ברכב בעת האירוע משני צדדיו.  
 3. צילום רישיון הרכב.
 4. דו״ח שמאי.
 5. תמונות נזק.
 6. אישור משטרה, במידה והאירוע דווח למשטרה.
 7. אישור היעדר תביעות מלא ל־ 3 שנים האחרונות, ככל שקיים (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
 8. ככל שקיימת דרישה לתשלום ירידת ערך, יש להמציא פירוט עבר התביעות של הרכב בשלוש השנים האחרונות ולצרף דו״ח שמאי המתייחס לכל תאונה, אם ארעה (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
 9. ככל שקיים שיעבוד בפוליסה, התשלום יצא לפקודת המשעבד אלא אם כן תמציא לנו אישור על הסרת השעבוד.
 10. ככל שקיים עיקול יש להסירו מידית.
 11. במידה והנך מתקזז במע"מ יש להעביר אישור רו"ח לגבי שיעור קיזוז המע"מ.
 12. טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית.

 

במקרה בו הרכב הוכרז כאובדן להלכה / גמור

אובדן להלכה – קבע שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב, הוא לפחות 50% משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן גמור.

אובדן גמור- רכב ששמאי מוסמך קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלה:

א. הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם מירידת ערך הרכב הוא 60% ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים.

ב. הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד. 

*במקרה בו הרכב הוכרז אובדן להלכה/ מוחלט תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח. החישוב לתגמולי ביטוח יהיה בהתאם לכללים והמשתנים המשפיעים על ערך הרכב ורשומים ב"מחירון של לוי יצחק- החברה לשמאות וסקרים בע"מ" התקף במועד קרות מקרה הביטוח.

 

רשימת המסמכים הנדרשים:

 1. טופס הודעה על מקרה ביטוח 
 2. צילום רישיון נהיגה של הנהג ברכב בעת האירוע משני צדדיו.  
 3. צילום ת.ז. של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
 4. רישיון רכב מקורי או לחילופין טופס 1010 (כפל רישוי ממשרד הרישוי) .
 5. ייפוי כוח מקורי חתום על ידי בעל הרכב.
 6. טופס הסכמה לגרירת הרכב ופינוי חפצים.
 7. מפתחות הרכב (כולל מפתח רזרבי) ושלטי אזעקה.
 8. דו״ח שמאי.
 9. תמונות נזק.
 10. אישור משטרה, במידה והאירוע דווח למשטרה.
 11. אישור היעדר תביעות מלא ל־ 3 שנים האחרונות, ככל שקיים (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
 12. עבר ביטוחי- יש להמציא פירוט עבר התביעות של הרכב בשלוש השנים האחרונות ולצרף דו״ח שמאי המתייחס לכל תאונה, אם ארעה (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
 13. ככל שקיים שיעבוד בפוליסה, יש לפעול להסרתו מיידית ולקבל הנחיות לתשלום מהמשעבד.
 14. ככל שקיים עיקול יש להסירו מידית לצורך תחילת הטיפול בתביעה.

 

במקרה של גניבת רכב

רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה יחשב כאובדן גמור, ובמקרה זה המבטח ישלם למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים.

יש להעביר את המסמכים הבאים:

 1. הודעה טלפונית מיידית על גניבת הרכב בטלפון: 3739*
 2. טופס הודעה גניבת רכב 
 3. צילום ת.ז של בעל הרכב
 4. אישור משטרה בדבר גניבת הרכב
 5. אישור מיגון
 6. רישיון רכב מקורי או לחילופין טופס  1010 (כפל רישוי ממשרד הרישוי)
 7. מפתחות הרכב (כולל מפתח רזרבי) ושלטי אזעקה
 8. ייפוי כוח מקורי להעברת בעלות חתום כדין על ידי בעל הרכב
 9. ככל שקיים שיעבוד בפוליסה אנו נוציא את התשלום לפקודת המשעבד אלא אם כן תדאג להסרת השעבוד.
 10. ככל שקיים שיעבוד על הרכב יש לפעול להסרתו מיידית וקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד.
 11. ככל שקיים עיקול יש להסירו מידית לצורך תחילת הטיפול בתביעה.
 12. אישור העדר תביעות ל-3 שנים קודמות (ככל שהרכב לא היה מבוטח בחברתנו)

עם קבלת המסמכים הדרושים יחל הטיפול בתביעתך, הכולל בדיקת כיסוי ביטוחי וביצוע בקרת שמאות במקרה הצורך.

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לברור חבותנו אם יתברר הצורך בהם בהמשך הטיפול.

 

את הדיווח בדבר תאונת הדרכים על נספחיו ניתן למסור באחת מן הדרכים הבאות:

 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה
 • דיווח למחלקת תביעות של החברה בכתובת: רחוב היצירה 22, פתח תקווה מיקוד 49512.
 • באמצעות BITI נציגת השירות הדיגיטלית https://www.shlomo-bit.co.il/contact_us
 • באמצעות דואר אלקטרוני : opent@shlomo-bit.co.il

 

הגנה משפטית בתביעות תעבורה

במקרה בו הוגש כתב אישום כנגד הנהג ברכב המבוטח ובהתאם לכיסוי בפוליסה, תמנה החברה עו"ד לשם ייצוג משפטי. אם החברה תחליט  לא תעמיד למבוטח עורך דין יהיה המבוטח רשאי לפנות לכל עו"ד שיבחר, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהחברה והחברה תישא בעלויות הוצאות ההגנה המשפטית על פי תעריף מינימום של לשכת עורכי הדין.  שימוש בזכות על פי פרק זה כפוף לחיוב המבוטח בדמי השתתפות עצמית על פי תנאי הפוליסה.  

 

*אנו נפעל לתשלום התביעה בהקדם האפשרי, ביעילות, מקצועיות וענייניות וזאת עד 30 יום ממועד קבלת מלוא המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.

 הודעה על התשלום ופירוט רכיבי התשלום תישלח בצירוף ההמחאה.