תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע


מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

שלמה חברה לביטוח בע"מ (להלן – "החברה") היא חברה המורשית לעסוק בעסקי ביטוח בישראל והיא בעלת האתר ובעלת הזכויות בכל המידע והפרסומים בנושאי ביטוח באתר.

החברה מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, גולשי האתר והמשתמשים בשירותים השונים המוצעים בו. מדיניות הפרטיות של החברה נועדה לשקף ללקוחות ולגולשי האתר, את המדיניות שבה נוקטת החברה להגנה על פרטיות, שלמות, זמינות וסודיות המידע שנמסר לה מכם מהלקוחות או המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר. 

כל המידע שנמסר לחברה לצורך התקשרות בעסקי ביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במאגרי המידע של החברה, ומוגן באמצעים מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע, על שלמותו, על זמינותו ועל סודיותו. ההגנה והשמירה על המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור הפוליסות שרכשתם בחברה. 

מאגרי המידע של החברה רשומים כדין ומנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן- "החוק")  והתקנות על פיו לרבות בנושא ההגנה על המידע ואבטחתו. 

 

מה אנו עושים במידע?

החברה אוספת מידע בקשר לאספקת השירותים והמוצרים של החברה. במסירת המידע לצורך התקשרות בעסקת ביטוח באמצעות הסוכן, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. אם אינכם מעוניינים למסור את המידע או שאינכם מסכימים לתנאי מדיניות זו, לא חלה עליכם חובה לעשות זאת אך יתכן ולא תוכלו לרכוש מוצרים מסוימים או לקבל שירותים מסוימים. 

המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם נשמרים במאגרי המידע של החברה ומשמשים את החברה בין היתר, לצרכים הבאים:
 
הפקה חידוש וטיפול בפוליסות כולל משלוח מידע על הוראות הרגולציה ומידע שימושי אחר בקשר לפוליסות, טיפול בתביעות ופניות הציבור, טיפול בבקשות שונות שלכם המועברות באמצעות הסוכן, ניהול שוטף של פוליסות הביטוח, מתן שירותים על פוליסת הביטוח, יצירת קשר למתן וקבלת מידע בקשר עם השירותים הנ"ל, ציות לדרישות חוקיות, לרבות הנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, וחוקים האוסרים על הלבנת הון ככל אלה חלים או יחולו על החברה; ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות של החברה קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים וכן למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים כולל מחקרי שוק וסקרים, ביצוע עיבודים ו/או עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע ו טיוב המידע.

פרט למידע הקשור למוצרי הביטוח והשירותים שהחברה מספקת, החברה אוספת מידע גם למניעת הונאות. מידע זה עשוי לכלול מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים, הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן, מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל שימוש על פי דין במאגרי מידע של רשויות רשמיות כגון בנושא הגבלת תשלום עקב עיקול או מידע מהכנ"ר , העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי 

תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד – 2004 וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.

 

זכות העיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הנכם רשאים לעיין במידע אודותיכם המוחזק בידי החברה ואם המידע שברשותנו אינו נכון, זכותכם לבקש את תיקונו או מחיקתו. כדי לעשות זאת, יש להגיש בקשה בכתב לסוכן הביטוח שלכם או באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר. בנוסף ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: pratim@shlomo-bit.co.il או באמצעות שליחת מכתב לכתובת: ש. שלמה חברה לביטוח, רחוב היצירה 22, קריית אריה, פתח-תקווה, 4951245 בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיכם המלאים ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה בזמן סביר.  

ככל והחברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר לרבות חברות אחרות בקבוצת שלמה, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות הצהרה זו. 

במשרדי החברה מותקנות מצלמות במעגל סגור מטעמי ביטחון ואבטחה ולצורך קיום מדיניות אבטחה פיזית. המידע נשמר למשך 28 יום. לפניות בנושא ניתן לפנות ל: yossie@shlomo-bit.co.il

 

למי נעביר מידע?

החברה תעביר את המידע האישי שנצבר אודות הלקוחות ו/או הגולשים באתר לצד שלישי במקרים הבאים: לסוכן ביטוח או לכל גורם מטעמכם על פי הוראתכם או בהסכמתכם כגון עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים. כמו כן  ובין היתר; לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות, מבטחי משנה, רשויות אכיפה והסדרה שלהן קיימת חובה למסור דיווחים על-פי דין. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או בביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות אלה, אזי יועבר מידע לרשות להגנת הפרטיות או במענה לצו שיפוטי אחר המורה לחברה להעביר את המידע. 

 

הגנת הפרטיות באתר 

החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר ו/או במידע אשר הצטבר אודותיהם לרבות במהלך השימוש באתר, מתוך מטרה לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וטיב ואיכות השירותים שהיא מעניקה באמצעותו וכן על מנת לעדכן את המשתמשים בנושאי הגלישה באתר. 

קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על ידי החברה; מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על ידי המבקרים באתר. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , היינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. מידע אישי משמעו כל מידע מזהה אשר תמסרו במסגרת ההרשמה לאתר או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר. שימוש במידע אישי   ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
מידע סטטיסטי מזהה המאפיין את דפוסי השימוש שלכם באתר, אשר ייאסף אודותיכם במסגרת השימוש באתר הוא מידע כללי. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. מידע סטטיסטי זה אינו מזהה את המשתמש אישית.

 

אתרים מקושרים

האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של חברות אחרות בקבוצת שלמה וכן קישורים לספקי שירות. החברה אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. 

המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של שלמה חברה לביטוח בע"מ בלבד, אלא אם נקבעה מדיניות אחרת לגבי אותו שירות. אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותכם ולא כהמלצה של החברה לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. החברה אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. החברה אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליטו לבקר באתרים מקושרים, אתם עושים זאת באחריותכם בלבד. בנוסף, שימושכם באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים עליהם, לרבות מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

 

"אזור אישי"

שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, טעונים הליך הרשמה ומסירת "מידע אישי" כהגדרתו לעיל ובחוק כך למשל, לצורך כניסה לאזור האישי באתר ו/או לצורך קבלת מידע והצעת מחיר ביחס למוצרי או שירותי החברה   המפורסמים באתר, תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שם, מספר תעודת זהות, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. השדות אשר חובה למלא, יסומנו כשדה חובה. ככל שתבחרו שלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה, ייחסמו בפניכם פעולות הדורשות את מסירת הפרטים הנ"ל.

כחלק בלתי נפרד מהליך רישום באתר, גישה למידע אישי או לאזור אישי, או בכל פניה לחברה בה נדרש זיהוי ו/או אימות זהות, תתבקשו לאמת את זהותכם בהתאם למידע שנמסר בעבר ו/או באמצעות פרטי קשר או זיהוי שנמסרו בעבר באמצעות OTP. החברה מבהירה, כי אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי להוות דיוור ישיר, דבר פרסומת או רישום אחר לרשימת תפוצה כלשהיא, או ביצוע פניה בניגוד לדין.

כל מידע שיימסר על ידכם באתר לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר או בעת בקשה לקבלת מידע או הצעות על מוצרים או שירותים של החברה, נמסר בהסכמתכם המלאה ומהווה הסכמה ברורה מצדכם להשתמש בפרטים שנמסרו בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה לקבל פניות שיווקיות בדיוור ישיר, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ובכל דרך אחרת אלא אם ביקשתם שלא לקבל פניות שיווקיות כלל ו/או בדיוור ישיר.

ככל שאינכם מעוניינים לקבל פניות שיווקיות, לגבי מוצרים או שירותים של החברה וכדי להסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות אנא פנו למוקד שירות לקוחות בדוא"ל pratim@shlomo-bit.co.il או בטלפון 3739* או בדואר ישראל לכתובתנו: היצירה 22 פתח תקוה

על מנת להעניק שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותכם בכניסה חוזרת לאתר מבלי למלא מחדש פרטים אישיים שונים שנתבקשתם למלא בעבר, החברה עושה שימוש בטכנולוגית Cookies / עוגיות  שהיא סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של הגולשים. כלים אוטומטיים אלו אוספים מידע כללי אודות משתמשי האתר ואודות שימושם באתר. הטכנולוגיה מאפשרת בין היתר לנטר את הפעילות שהנכם מבצעים באתר ולשפר את חווית הגלישה והשירות באופן פרסונלי עבורכם. באמצעות טכנולוגיה זו החברה מקבלת מידע אודות פעילותכם באתר וכן מידע לגבי המחשב או הטלפון החכם ממנו נעשית הגלישה כגון: גרסת מערכת ההפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת טעינת הסוללה, מיקום ועוד. על בסיס המידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה זו החברה רשאית לפנות אליכם בין היתר למטרות שירות, שיווק (בכפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות על בסיס הפעולות שביצעתם באתר או על בסיס מידע המתקבל מהעוגיות או באמצעותן. 

 

אבטחת מידע 

החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. כמו כן החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים ומבדקים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.

החברה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, למניעת גישה על-ידי גורמים עוינים או בלתי  מורשים. ההתקשרות בין מחשב המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה בהתאם לתקנים הנהוגים. 

למרות כל האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שאינו בשליטת החברה.  כל עוד החברה נוקטת באמצעי האבטחה המקובלים ובהתאם לנהלים ולכל חקיקה והסדרה, החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

 

הקפדתכם על ההוראות הבאות תפחית את הסיכון לפגיעה בפרטיותכם: 

1.    ככל שלצורך שימושכם באתר יהיו ברשותכם שם משתמש וסיסמה נא וודאו כי הם יהיו לשימושכם האישי בלבד לצורך הזדהות ושימוש         אישי באתר ולא להעבירם לצד שלישי .
2.    אם איבדתם את הסיסמא או העברתם אותה לאחר, אנא בצעו החלפת סיסמא.
3.    הימנעו מכניסה לאזור האישי באתר מרשתות אינטרנט ציבוריות או רשתות שאינן מאובטחות.
4.    וודאו שהמחשב או הטלפון שמהם אתם גולשים באתר מכיל תוכנת אנטי וירוס עדכנית ומערכת הפעלה המעודכנת בהתאם להגדרות היצרן. 

 

מניעת התחזות – "פישינג"

החברה מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בחברה אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותיחקורן בהתאם לדרישות החוק והתקנות. 

החברה לא תפנה לעולם ללקוחותיה בדוא"ל בבקשה למסור את הקוד האישי הסודי שלהם או כל פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.  

לכן אין להיענות בדוא"ל לכל בקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל "בשם החברה" ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא או כל פרט מזהה אחר לאף גורם.

אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטי האימות האישיים שלכם תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסרו את הפרטים, או הודעה המאיצה בכם להחליף סיסמא או למסור אותה מסיבה כלשהי, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת:  pratim@shlomo-bit.co.il

במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם. במידה ונמסר באתר המתחזה שם משתמש ו/או סיסמא לאתר, יש להחליפם באופן מידי.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. 
ט.ל.ח